Personnel Directory

Course Instructor(s) Affiliation Coach
Algebraic Combinatorics I Cezar Lupu BIMSA Zhang, Tingyu
Zheng, Yigang
Algebraic Combinatorics II Yibo Gao
Daoji Huang
MIT
Minnesota
范俐
肖子达
Linear Algebra I Bong Lian Brandeis Zhang, Shenxing
兰倬铭
Linear Algebra II Bong Lian Brandeis Fan, Yangyu
李不言
Analysis and Topology I Mao Sheng USTC Lin, Xiaojin
Jin, Yujun
Analysis and Topology II Zuoqing Wang USTC Wang, Jianping
Zhao, Jiayi